స్ట్రాంగ్ రూమ్ ల వద్ద 144 సెక్షన్ అమలులో ఉంది | 2024 AP Elections

స్ట్రాంగ్ రూమ్ ల వద్ద 144 సెక్షన్ అమలులో ఉంది | 2024 AP Elections


Recent Random Post:

Lyric Writer’s Solid Elevation To Devara – NTR Fans Elated

May 18, 2024

Excitement is mounting for Jr. NTR’s upcoming movie “Devara,” with the release of the first single scheduled for tomorrow, May 19th, at 5 PM. The song, titled “Fear,” boasts music by the star composer Anirudh Ravichander.

Adding to the anticipation, lyricist Ramajogayya Sastry has taken to social media to pique fans’ interest. He playfully refers to Anirudh by his nickname “Ani” within the film industry, urging fans to wait just a day to experience the composer’s magic firsthand.

However, Ramajogayya, fondly known as RamJo, didn’t stop there. He teased the recording of another song for “Devara,” hinting at its potential to be even more groundbreaking. He described the first single, “Fear,” as a mass-oriented track, while the second promises to be a “class” experience, using the Telugu phrase “అది కోత ఇది లేత” (adi kota idi leta) to suggest a significant elevation.

Directed by Koratala Siva, “Devara” marks Jr. NTR’s immediate follow-up to the global phenomenon “RRR.” The film boasts a powerful pairing of Jr. NTR with Bollywood actress Janhvi Kapoor and is expected to hit theaters worldwide on October 10th.