వేలానికి వచ్చిన అరుదైన ఫార్చ్యూన్ పింక్ పియర్ డైమండ్ | Geneva

Watch వేలానికి వచ్చిన అరుదైన ఫార్చ్యూన్ పింక్ పియర్ డైమండ్ | Geneva


Recent Random Post:

Ram Charan lays one condition for remake

November 29, 2022

Ram Charan is a busy man now. He is shooting for RC15 in New Zealand and will next be collaborating with Buchi Babu.

A clipping from Charan’s recent interview is going viral on social media. In the interview, Charan is asked if he would ever do a remake in his career.

“Due to OTT, the audience’ exposure to other language cinema is at an all time high. So, remaking a film has its own pros and cons. If I’d personally ever do a remake, I’d ask the producer of the original not to release the film on OTT. That way, my remake will have theatrical pull” Charan said.

Previously, Charan delivered a blockbuster with Dhruva, the Telugu remake of Thani Oruvan. The remake was better than the original and did much better at the box office than the original.