లాక్ డౌన్ తప్ప వేరే మార్గం లేదా? | 67 Percent Opt for Lockdown in CAIT Survey

లాక్ డౌన్ తప్ప వేరే మార్గం లేదా? | 67 Percent Opt for Lockdown in CAIT Survey


Recent Random Post:

Mamta Mohandas makes fans go crazy with her bold photoshoot

May 5, 2021

South diva Mamta Mohandas is setting the internet on fire with her hot as hell photoshoot. The Yamadonga actress is not into glam photoshoots mostly, but she makes sure that she turns the heads of fans when she goes for it.

Recently, Mohandas posed for a bold photoshoot for a magazine. Posting a few pictures from the striking photoshoot, the 35-year-old actress has set the digital space on fire.

Mamta Mohandas, who is a talented actress, had played varied roles in Malayalam, Tamil, Kannada, and Telugu. She is not only an actress, a producer, and a playback singer as well.

On the work front, Mamta will be seen in the Tamil film Enemy, which has Arya and Vishal sharing the screen space again after Avan Ivan. The flick is Vishal’s 30th and Arya’s 32nd project and will be bankrolled by Mini Studios and also has Mirnalini Ravi playing the leading lady.