ఇరాన్‌‌పై అప్రకటిత యుద్ధం మొదలుపెట్టిన అమెరికా.. ఇరాన్ సమీపంలో అతిపెద్ద యుద్ధనౌకను మోహరింపు

Watch ఇరాన్‌‌పై అప్రకటిత యుద్ధం మొదలుపెట్టిన అమెరికా.. ఇరాన్ సమీపంలో అతిపెద్ద యుద్ధనౌకను మోహరింపు


Recent Random Post:

Puri Jagannadh Strikes Another Deal?

May 26, 2020

Puri Jagannadh is directing his first-ever Pan-India film in association with Bollywood leading producer Karan Johar.

The film has completed a 40-day long schedule in Mumbai before coronavirus locked down all activities.

Meanwhile, Puri Jagannadh has reportedly made a big deal with Karan Johar for another multi-lingual Pan-India film.

Karan Johara is impressed with Puri’s style of working. Puri Jagannadh is known for wrapping up any movie in the quickest possible.

The big film will be announced when the current movie completes its shooting.

Puri Jagannadh bounced back with the massive success of ‘iSmart Shankar’ last year and the profits on the film cleared all his debts. He is now more relaxed and is roaring to go.