సీఐ పాండురంగారెడ్డి తల పగులగొట్టిన కోయిలకొండ స్థానికులు | Mahabubnagar

Watch సీఐ పాండురంగారెడ్డి తల పగులగొట్టిన కోయిలకొండ స్థానికులు | Mahabubnagar


Recent Random Post:

Teaser Talk : Edaina Jaragocchu

April 22, 2019

One more Varasudu is making his acting debut in T-town. Son of noted actor and former MAA president Sivaji Raja, Vijay Raja is all set to test his luck as an actor. The teaser of his debut film ‘Edaina Jaragocchu’ has been unveiled by director VV Vinayak. The teaser is racy, edgy laced with thrill. Touted to be a crime thriller, the film sticks to its title and is a gripping edit. Background score is complimenting.

After launching the teser, Vinayak said, “I know Sivaji Raja since my days as an associate director. He evolved as a character artist and now his son is making his debut. I wish him good luck and hope he becomes a huge star. The antagonist in this film is a big star in Tamil industry.” Sivaji Raja thanked Vinayak for gracing the teaser launch event.

Coming to ‘Edaina Jaragodcchu,’ Pooja Solanki and Sasha Singh are playing the female lead roles. Noted cinematographer Sameer Reddy has cranked the camera for it while Srikanth Pendyala is composing music. ‘Edaina Jaragodcchu’ is being bankrolled by Wet Brain Entertainment and Sudharm Productions banners.