సమైఖ్యఆంధ్రలో యాదాద్రికి నిర్లక్ష్యం జరిగింది.. ఇప్పుడు అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి : KCR

సమైఖ్యఆంధ్రలో యాదాద్రికి నిర్లక్ష్యం జరిగింది.. ఇప్పుడు అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి : KCR


Recent Random Post:

Telugu Actor Breaks Up with Bolly Beauty

April 23, 2019

Telugu actor Harshvardhan Rane is better known for his negative roles in “Avunu”, “Avunu 2”, “Anamaika” and “Fidaa”.In Bollywood, he is more popular for his romance with 39-year-old Kim Sharma. She is four years older than him. They had a roaring love affair. They are no longer an item.

They broke up officially. Rane declared his split with her through an Instagram post: “K, Thank you gentle soul! It was amazing, and much more. God bless you, and God bless me too. Bye. H.”

35-year-old Harshvardhan Rane and Kim Sharma never hid their relationship. They regularly posted their pics together on social media. Kim Sharma had a tiff with him last month and they have parted ways now.

Kim Sharma featured in films such as “Khadgam”, “Magadheera”, “Zindagi Rocks”, “Anjaneyulu”, “Padmashri Lalu Prasad Yadavu” and “Yakeen”.