వై ఎస్ వివేకానందరెడ్డిది హత్యేనని తేల్చేసిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్

Watch వై ఎస్ వివేకానందరెడ్డిది హత్యేనని తేల్చేసిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్


Recent Random Post:

Did Pooja Hegde Tumble Upon On Painting?

March 19, 2019

Pooja Hegde surprised everyone with her choice of dress for an event. Sometimes fashion can go wrong even with the best of fashionistas.The actress seemed to have taken inspiration from the Foreigners who go for body paints from time to time than wearing clothes.

She did wear a gown but it seemed to be dripping color than being a colorful dress. Also, it seemed like a cloth used for window drapes.Like that joke in Julayi, where father asks his kid, Ileana, if she is wearing a curtain cloth, even we have to ask, is Pooja wearing a curtain cloth?

In any case, she still looks beautiful and her style statement could have been better. She is doing films like 4, Maharshi, Prabhas20 and AA19 as off now!