వెలుగులోకి వస్తున్న తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు లీలలు… పరీక్షల సమయంలో జరిగిన అనేక అవకతవకలు

Watch వెలుగులోకి వస్తున్న తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు లీలలు… పరీక్షల సమయంలో జరిగిన అనేక అవకతవకలు


Recent Random Post:

Proof: Vijay Deverakonda is a social media star

April 22, 2019

Among the contemporaries, hero Vijay Deverakonda has unmatched following in the social media and he has proved it once again. His Instagram has over three million followers and Vijay now achieved a rare feat.

One of his pictures got a million LIKES. This is a special photo too as it was clicked by none other than Rashmika Mandanna.

For ‘Dear Comrade’ shoot, the team was in Kerala last week and Vijay greeting the Mallu people, posted a picture. This has got one million LIKES and this also for the first time, a south Indian star hero picture receiving a million likes on Instagram.

Vijay Deverakonda maintains a different swag in the social media and that is what led to get millions of followers first and now LIKES.

On the work front, he is busy with ‘Dear Comrade’ shoot which is being directed by Bharat Kamma.