వరంగల్ లో దారుణం.. ఏడేళ్ల బాలిక పై అత్యాచారం చేసిన పాతికేళ్ల యువకుడు

Watch వరంగల్ లో దారుణం.. ఏడేళ్ల బాలిక పై అత్యాచారం చేసిన పాతికేళ్ల యువకుడు


Recent Random Post:

Valmiki First Single: This Mass Number Is Full On Energy

August 21, 2019

Harish Shankar’s Valmiki is full on Mass mode right from its first look to the recently launched teaser.

First single from the film also maintains the same tempo with a mass appealing tune and beats.

It is surprising to hear such a massy number from Mickey J Meyer who is known for classy melodies.

Jarra Jarra is not a song that could make a strong impact in the first listening, but will get better in repeated playing.

The energetic beats that are efficiently matched by the vocals of Anurag Kulakarni and Uma Neha are the main assets of this song. Bhaskarabatla lyrics are pretty standard without any creative expressions or wordings.

This is neither Kevvu Keka nor Seeti Maar from Harish Shankar, but it has enough energy to get the thumbs up from masses.

Moreover, it maintains the momentum that Valmiki has gained with its teaser. Valmiki is gearing up for release on September 13.