రిసార్ట్ రాజకీయాలతో దినదిన గండంగా మారిన కర్నాటక సర్కారు పరిస్థితి | JDS and Congress Lost Majority

Watch రిసార్ట్ రాజకీయాలతో దినదిన గండంగా మారిన కర్నాటక సర్కారు పరిస్థితి | JDS and Congress Lost Majority


Recent Random Post:

Pic: Bruna’s Hottest Pose Till Date

February 22, 2019

Bruna Abdullah, the Brazalian beauty in Bollywood flaunted her stunning beauty many times earlier. But her latest one seems to be the hottest of all.

The Grand Masti actress posed off in a red bra flaunting her eye-popping cleavage. Bruna recently got engaged to her boyfriend Al in Switzerland.