మంగళగిరిని 174 నియోజకవర్గాలు అసూయ పడేలా మార్చేస్తా : Nara Lokesh At TDP Athmeeya Samavesham

Watch మంగళగిరిని 174 నియోజకవర్గాలు అసూయ పడేలా మార్చేస్తా : Nara Lokesh At TDP Athmeeya Samavesham


Recent Random Post:

‘He Is My Brother, Not My Boyfriend’

March 18, 2019


Nithya Menon is undoubtedly one of the talented actresses who never fails to grab the attention with the different kinds of roles she takes up. More than her personal life, Nithya Menon made it into the news mostly with professional life.

But, recently, shocking news came out that Nithya is in a relationship. It all started when Nithya Menon shares the picture of her hugging a boy on social media. “#friends #love #happiness” captioned Nithya which made the netizens speculate that he is none other than her boyfriend and they have been in a relationship. But the actress has given clarity regarding this. She stated that he is just her good friend and in fact, he is like a younger brother to her.

On the work front, Nithya Menon has a bunch of projects in her kitty at the moment. She is currently busy with ‘Jayalalitha’ biopic in Tamil titled as ‘Iron Lady’.