తోలి జాబితాలో 10 మంది వారసులకు అవకాశమిచ్చిన చంద్రబాబు

Watch తోలి జాబితాలో 10 మంది వారసులకు అవకాశమిచ్చిన చంద్రబాబు


Recent Random Post:

Pic Talk: When Suma Kanakala fed David Warner

March 20, 2019

The 12th edition of Indian Premiere League (IPL) will begin on March 23rd. Every IPL team is currently busy preparing for this private league. Players are practicing on the field and in the free time, they are busy with shooting for the television commercials (TVC).

As part of one of the TVCs, our very own popular anchor Suma Kanakala has shared the screen with Australian cricketer David Warner who is part of SunRisers Hyderabad team. Suma took to her Instagram handle and shared a picture of her with Warner. Suma is currently endorsing Tenali Double Horse Menapangundlu and the new TVC will also feature Warner.

Well, Suma seems to be super excited meeting the international cricketer. Isn’t she?