జగన్ చాల స్పీడ్ గా పరిగెడుతున్నాడు : Janasena MLA Rapaka Varaprasad Praises YS Jagan

Watch జగన్ చాల స్పీడ్ గా పరిగెడుతున్నాడు : Janasena MLA Rapaka Varaprasad Praises YS Jagan


Recent Random Post:

Pic Talk: Vijay Deverakonda Caught Copying!

September 21, 2019

First Look of Vijay Deverakonda’s World Famous Lover got mixed response as it resembled the Arjun Reddy look of the actor.

However, the aggressive pose of ‘smoking hot’ Vijay has no connection with Arjun Reddy.

The photo is inspired by a photo shoot by World Famous Photographer Lauren Withrow. This picture was uploaded by Lauren on Instagram in January 2015.

Vijay must have liked the aggression and attitude in the picture that he mimicked the pose for the First Look poster of World Famous Lover.