కోడెల శివప్రసాద్ కు సీటివ్వొదంటూ రోడ్డ్కెక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు

Watch కోడెల శివప్రసాద్ కు సీటివ్వొదంటూ రోడ్డ్కెక్కిన తెలుగు తమ్ముళ్లు


Recent Random Post:

Pic Talk: Samantha takes a joy ride!

March 16, 2019

Having garnered all the stardom, Samantha is now picking up roles that are completely different and performance oriented. Accordingly she has signed a film under the direction of Nandini Reddy.

The film is titled ‘Oh Baby’ and a picture of Samantha from the movie is out. In this the Akkineni ‘Kodalu’ is seen driving a scooter and she is quite happy not just by riding it and also the following she has.

This is Samantha and Nandini Reddy’s second film. It also stars Naga Shaurya and senior actress Lakshmi in important roles.

‘Oh Baby’ has wrapped up the shooting and the makers are aiming for summer release.
Suresh Productions, People Media Factor and Guru Films banners are jointly producing it.